separatory rodzaje

Separatory lamelowe należą do jednych z najczęściej montowanych urządzeń. Poprzedzone są zwykle osadnikami. Oczyszczanie ścieków następuje w komorze separacji i uzyskuje się dzięki wykorzystaniu zjawiska flotacji i sedymentacji poprzez skierowanie poziomego przepływu wód przez sekcje lamelowe.

Kolejnym typem często stosowanego separatora jest separator z filtrami (wkładami) koalescencyjnymi znajdującymi się w kasecie. Oczyszczanie ścieków następuje poprzez wykorzystanie zjawiska sedymentacji, flotacji oraz koalescencji. Z punktu widzenia późniejszej eksploatacji warto aby separator był poprzedzony osadnikiem co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zjawiska sedymentacji – czyli na grawitacyjne wytracenie ze ścieków zawiesiny mineralnej. Substancje ropopochodne na skutek mniejszej gęstości i ciężaru od wody samoczynnie wyflotowują na powierzchnię ścieków. Zjawisko flotacji wspomagane jest przez koalescencję która zachodzi na filtrze koalescencyjnymi umieszczonym w kasecie. Drobinki olejowe przepływając przez filtr (wkład) łączą się w większe skupiska i flotują ku powierzchni ścieków. Na odpływie z separatora zamontowany jest pływak wytarowany na granicy faz olej-woda. Jego głównym zadaniem jest odcięcie odpływu gdy w separatorze nagromadzi się warstwa substancji olejowych o maksymalnej ilości dla danego typy separatora czyli gdy separator osiągnie maksymalną objętość magazynowania cieczy lekkich.

Często stosowanym typem separatora jest separator koalescencyjny z tzw.” wkładem gąbkowym” wykonanym z tworzywa olejowfilowego. Podobnie jak we wcześniej przedstawionych typach separatorów oczyszczanie ścieków następuje przez wykorzystanie zjawiska sedymentacji i flotacji. Te dwa procesy wspomagane są koalescencją która zachodzi podczas przepływu ścieków przez wkład wykonany ze specjalnego materiału na powierzchni której małe krople olejowe tworzą większe skupiska i flotują ku powierzchni ścieków. W separatorze tej konstrukcji ważnym elementem jest pływak zamykający odpływ z urządzenia gdy objętość zgromadzonych cieczy lekkich osiągnie maksymalną wartość.
Częstotliwość czyszczenia separatorów tłuszczu określona jest w normie DIN 4040-100 i zgodnie z jej wytycznymi z punktu 12.2 czyszczenie należy wykonywać co 2 tygodnie. Producenci separatorów zalecają wykonywać czyszczenie separatorów w zależności od grubości odseparowanej warstwy tłuszczu.
Dla nas jako firmy wykonującej czyszczenia są to założenia czysto teoretyczne ponieważ w praktyce czyszczenia wykonujemy raz na 1-2 miesiące.

Zapewnienie prawidłowej eksploatacji osadników i separatorów wymaga także wykonania prac przeglądów pracujących instalacji.
Obowiązek realizacji tego zakresu prac skierowany w stronę właściciela ( eksploatatora) instalacji separatora wynika z przepisów obowiązującego prawa.
W poniżej tabeli znajdziecie Państwo zestawienie aktów prawnych na mocy których, eksploatator instalacji separatora powinien pamiętać o zapewnieniu przeglądów.